Home Shop Mag'z Member Basket Thai / English Site Map
Webboard Book Toy Music Movie
Index
  >  home >  book >  News > 
    งานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3 (Book Festival For Young People )http://www.thailandbookfair.com/bookfestival2005/index.php

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 2 เมษายน ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันหนังสือเด็กแห่งชาติ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ เพื่อเป็นการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงส่งเสริมการอ่าน ทรงประพันธ์บทราชนิพนธ์สำหรับเด็กและเยาวชน มาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ และยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน และการพัฒนาหนังสือสำหรับเด็ก รวมถึงพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย และมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ในนามของภาคเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนเช่นกัน จึงได้กำหนดจัดงานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3 (Book Festival For Young People 2005) ขึ้น ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2548 ณ โซนซี 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กิจกรรมต่างๆ ในงานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ระหว่างวันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2548 10.00 -20.00 น.

บริเวณโซน C1 [สำหรับเด็กอายุ แรกเกิด - 8 ปี]

- กิจกรรม ลานสนุกคิด ประดิษฐ์ศิลป์

- กิจกรรมแปลนเนรมิต

- นิทรรศการ ประวัติ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน ในวาระครบรอบ 200 ปี และกิจกรรม

- เกมส์ทศกัณฐ์เด็ก

- บัณฑิตน้อย

- กิจกรรมสุขภาพดีด้วยนิทาน

- นิทรรศการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

- สื่อเพื่อการเรียนรู้

รายละเอียด

บริเวณโซน C2 [สำหรับเด็กอายุ 9 - 18 ปี]

- เปิดโลกวิทยาศาสตร์ 100 ปี ไอน์สไตน์

- แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

- แข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

- HIPs Zone

- Animation

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

Tel. 0-2954-9560-4

Fax 0-2954-9565-6

e-mail: info@pubat.or.th
 

Top
E-Mail

Password


Community
Activity
Photo Contest
Bey Blade
Cartoon 9
Chat Room
D-3
D-Terminal
D-Power
Digimon
Download
Market Place
Micro pet
Quiz
Can not select dB